Verslag 8e bijeenkomst van Marxistisch Forum

Verslag MF8

Op 10 juli 2021 kwam het Marxistisch Forum voor de 8e keer digitaal bijeen. Dit keer stonden een discussie over politieke strategie, het programma van de lijst van het Marxistisch Forum (bestuursverkiezingen) en een kort stuk over ROOD op de agenda. Kameraden van alle soorten organisaties leverden hun bijdrage over het programma van MF wat voor een vruchtbare discussie zorgde.

Which side are you on? Over bestuursverkiezingen en bewegingen

Kameraad S.M. stuurde een uitgebreid discussiestuk in waarin hij eerst historische inzicht in de leer van Karl Marx biedt en daarna het belang van het aansluiten bij bewegingen benadrukt.

Dit deed S.M. in het kader van de kandidaatstelling van de Marxistisch Forum-lijst voor de bestuursverkiezingen van de SP, het stuk was als kritiek op de strategie van de MF-lijst bedoeld – de “SP kan geen vervanging zijn van de strijd die de arbeidersklasse uiteindelijk zelf moet voeren”. S.M. vreest bovendien dat verdere activiteit binnen de SP sowieso tot royementen zal leiden.

Daarop kwam een reactie van kameraad T.H. die het oneens is met de bijdrage van S.M. – T.H. beweert dat de werkende klasse zich het best in bestaande structuren van de werkende klasse kan organiseren, en de SP is daar een goed voorbeeld van. T.H. stelt dat het belangrijk is om “de SP als politiek toneel serieus te nemen” en zich ervan bewust te zijn dat conflict en tegenwind in de strijd tegen het kapitalisme en de bureaucratie normale verschijnselen zijn. “Dat is geen reden om op te houden”, rondt T.H. af.

S.M. brengt in dat er binnen de SP geen ruimte is voor tendens- of factierecht en dat de SP als partij het beste te winnen is voor issues wanneer er coalities worden gesloten met mensen die daadwerkelijk onderdeel zijn van de strijd (bijvoorbeeld onderwijzers en verplegers).

M.E. (tevens ook de dagvoorzitter) vindt dat activiteit en organisatie binnen een partij de dynamiek verandert – “Er is sinds 8 maanden niemand geroyeerd omdat we opgestaan zijn. Daarmee ontwikkel je de dynamiek die je voor de rest ook wil. Juist omdat we de ruimte nemen ontstaan ook mogelijkheden.”

De massa’s raadplegen – discussie over het Marxistisch Forum-verkiezingsprogramma

De lijsttrekker van de MF-lijst, T.H., is aan het woord en geeft een inleiding over het platform dat de doelen van de MF-lijst voor de bestuursverkiezingen weergeeft.

“We hebben het best lang gemaakt, met punten over het opbouwen van een kader en internationalisme. We geloven dat wij met punten zoals minder onafhankelijke fracties veel kameraden kunnen aanspreken.”

Een woord van steun en feedback van kameraad G.S.: “Het is goed programma, maar ik mis nog een beetje de samenhang. Verder denk ik dat regioconferenties een groter onderwerp moeten worden omdat die een belangrijk onderwerp zijn dat momenteel veel leden frustreert. Zij hebben geen macht in de partijdemocratie. Tekstueel miste ik bovendien argumenten bij het gedeelte over dubbellidmaatschap.”

Kameraad N.K. stelt de vraag hoe wij duidelijk kunnen maken dat internationale strijd niet hetzelfde is als meegaan in het geglobaliseerd kapitalisme. “Als je de aansluiting met de Nederlandse arbeidersklasse wilt vinden, dan moet je dit verschil duidelijk maken. “Internationale solidariteit is iets anders dan meewerken aan de kapitalistische globalisering van de arbeidsmarkt, dat wil ik toevoegen. We zijn wel voor verbreiding van migratie, mits de minimumloon wordt verhoogt en dat dit wordt gehandhaafd.”
Hij voegt als voorbeeld ter verduidelijking toe dat partijen zoals D66 bijvoorbeeld allang standpunten hebben tegen “Fort Europa” (een begrip die wij volgens N.K. niet moeten gebruiken).

T.H. krijgt nu de kans om te reageren op de inputs van G.S. en N.K. Hij begint eerst met de bijdrage van G.S.

“We willen een paar punten die wij makkelijker kunnen delen. Die komen inderdaad niet helemaal overeen met de hoofdstukken, maar zijn daarom ook iets duidelijker. Anders zou je te lange punten hebben.”

Op N.K. reageert T.H.: “Er zijn juist grootschalige beperkingen die tot gedoe en verderven leiden. Daarom moeten we wel voor vrije migratie pleiten, niet controles. Ik denk niet dat migratie controles iemand helpen. Wel belangrijk om te organiseren in een gezamenlijke vakbond”.

Een aantal kameraden hadden nog opmerkingen over andere stukken uit het programma – bijvoorbeeld hoe termlimieten gehandhaafd moeten worden en hoe MF precies met dubbellidmaatschappen aan de slag gaat (kameraden geven aan dat het belangrijk is om af te wachten wat de definitie daarvan van de SP zelf is).

Tenslotte wordt er gestemd over de ingebrachte punten en wijzigingen – een daarvan zijn bijvoorbeeld termlimieten van 8,5 jaar en een uitbreiding van programmapunten. De veranderingen zullen in het programma van MF te lezen zijn.

Het commissierapport omtrent ROOD

Ook een stuk met kritiek over het ROOD-rapport van de SP-commissie werd ingezonden door kameraad E.

Het ingezonden stuk is vooral een analyse van het rapport en legt de argumentatie van de SP in deze kwestie bloot. Kameraad G.S complimenteert: “Ik vind zulke analyses wel interessant, welke taal gebruikt wordt om bureaucratische trucjes goed te praten.”

De kameraden nodigen E. uit om, in plaats van een directe regel-voor-regel-analyse van het rapport, een zelfstandig stuk in te sturen dat op MF besproken kan worden.

Na dit agendapunt eindigt de 8e bijeenkomst van het Marxistisch Forum.