november 11, 2020

Amendementen voor het 2e concept verkiezingsprogramma

Deze pagina is gewijd aan de amendementen die we als Marxistisch Forum voorstellen voor het 2e concept van het SP verkiezingsprogramma. Het concept kun je downloaden op SPnet. We hebben ook een pdf gemaakt waarin de verschillen duidelijk worden tussen het eerste en tweede concept, deze kun je hier downloaden. Deze amendementen en motie zijn aangenomen op de tweede bijeenkomst van Marxistisch Forum op 8 november 2020 en zijn ons advies aan de algemene ledenvergaderingen die lokaal lopen van 11 november tot en met 21 november.

Pagina 10, regel 19:  

Van: We willen een gekozen staatshoofd. Tot die tijd is een monarchie in een democratie alleen houdbaar als het staatshoofd geen politieke invloed heeft, maar ceremonieel is. Ook de leden van het Koninklijk Huis betalen voortaan zélf hun privékosten en belasting over inkomen en vermogens. Een Koningshuis kost geld, maar het persoonlijke inkomen van de Koning hoeft niet hoger te zijn dan dat van de premier.

Naar: De monarchie is een verouderd instituut en geheel in strijd met democratische waarden. Daarom streven wij naar het zo spoedig mogelijk invoeren van een democratische republiek.

Toelichting:  

De strijd tegen de monarchie is een belangrijke socialistische eis. Hierbij moeten wij juist niet vervallen in compromissen (minder loon voor de koning) of deze eis op de lange baan schuiven. We moeten juist duidelijk zijn in dat wij zo snel mogelijk een republiek willen realiseren en de meerderheid van de bevolking daarvan willen overtuigen. Dat kan alleen met een sterke stellingname. 

 

Pagina 10, extra punt:

De Eerste Kamer is een ondemocratische rem op de democratie bedoeld om de volkswil af te remmen en het parlement te verzwakken. Daarom schaffen wij deze zo snel mogelijk af en realiseren we in Nederland een één-kamer systeem. 

 

Pagina 11, nieuw eerste punt:

Als socialisten streven we op termijn naar een gesocialiseerde economie onder democratische planning. Om hier een begin aan te maken nationaliseren we alle nutsbedrijven en sectoren als de zorg en het onderwijs. Ook breiden we publiek bezit uit naar cruciale sectoren zoals de farmaceutische industrie, het internetnetwerk en huisvesting. Al deze staatsbedrijven komen zo veel mogelijk onder democratische controle van de mensen die er werken en er bij betrokken zijn (consumenten, gemeenschappen etc.).  

 

Pagina 11, regel 17:

Van: Zonder de werkenden is er geen winst. Niet alleen de bestuurders en de aandeelhouders, maar ook alle medewerkers krijgen voortaan het recht op een deel van de winst. Zo profiteren ook de werknemers op het moment dat dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Werknemers zullen als collectief profiteren van dividenduitkeringen, bovenop hun reguliere salaris. De minimale hoogte van de winst­deling leggen we vast in een wet.

Naar: Een politiek die zich richt op een fundamentele transformatie van de samenleving kan niet alleen leunen op het gewicht van een politieke partij alleen. De Socialistische Partij streeft naar de bredere organisatie van de arbeidersklasse en de integratie van socialistische ideeën met bestaande bewegingen. Daarom moeten socialisten zich dan ook bewust organiseren binnen de vakbeweging en andere sociale bewegingen. Deze kunnen alleen dienen als strijdorganen voor de arbeidersklasse als ze transparant en democratisch georganiseerd zijn.  

 

Pagina 15, regel 24:

Van: Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen in deze periode het minimumloon tot 14 euro per uur.

Naar: Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen het minimumloon onmiddellijk tot 14 euro per uur.

Toelichting:  

Werkende armen kunnen niet wachten op het jaar 2025 of 2028 om een redelijk loon te krijgen. Het is daarom van groot belang dat wij zo snel mogelijk een hoger minimumloon realiseren in plaats van de intrede hiervan open te laten voor interpretatie.  

 

Pagina 16, regel 13:

Van: Mensen die gelijk werk doen hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat in ons land banen tegen lage lonen worden weggeconcurreerd en werknemers worden uitgebuit reguleren we de arbeidsmarkt, door het invoeren van (tijdelijke) werkvergunnin­gen. ­Arbeidsmigranten worden beschermd tegen hun baas door niet langer toe te staan dat die hun huisbaas is.

Naar: Mensen die gelijk werk doen hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Migrantenarbeiders die langer dan 6 maanden in het land verblijven krijgen het recht op volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten. Grenscontroles alleen onder controle van de vakbeweging en enkel om stakingsbreken en uitbuiting te voorkomen. Arbeidsmigranten worden beschermd tegen hun baas door niet langer toe te staan dat die hun huisbaas is.

 

Pagina 16, extra punt:

Mensen die momenteel geen of beperkt arbeid kunnen leveren door ziekte of handicap of enkel op een beperkte manier, door bijvoorbeeld werk op een sociale werkplaats, werken naar maximaal vermogen. Zij verdienen dan ook minimaal een inkomen te ontvangen ter hoogte van het minimumloon. 

 

Pagina 18, regel 19:

Van: In een nationaal historisch museum laten we zien hoe onze vrije democratische samenleving is ontstaan en welke strijd mensen hiervoor hebben geleverd. Wat de waarde is van de rechtstaat en hoe belangrijk onze sociale verzorgingsstaat is. Alle rijksmusea maken we gratis toegankelijk. De regionale musea worden één dag per week gratis. Subsidies voor kunst en cultuur komen nu vooral terecht in de Randstad. Wij willen een betere spreiding van de cultuursubsidies over het land.

Naar: In een museum van de sociale strijd laten we de geschiedenis zien van de klassenstrijd. De strijd voor stemrecht, vrouwenrechten, arbeidersverworvenheden en dekolonisatie krijgen hierin een prominente plek. Verder maken we alle rijksmusea gratis toegankelijk. De regionale musea worden één dag per week gratis.

Toelichting:  

De huidige interpretatie laat te veel ruimte voor nationalistische interpretaties die meer op één lijn liggen met de wensen van de VVD en het CDA voor een patriottisch museum. Als socialisten verwerpen wij nationalisme en streven wij ernaar om mensen klassenbewust te maken. Dat doen wij een stuk beter met een museum gericht op sociale strijd.  

 

Pagina 24, regel 4:  

Van: Stads- en streekvervoer maken we gratis voor ouderen (65-plus) en jongeren (12-min).

Naar: Stads- en streekvervoer maken we gratis.

 

Pagina 24, regel 20:

Van: We bouwen aan een circulaire economie, door het recyclen van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën. Daarbij willen we meer ruimte voor alternatieve energiedragers, waaronder water­ stofgas. We bestrijden de wegwerpeconomie. Bedrijven maken helaas vaak producten met een korte levensduur. Met regels en heffingen dwingen we af dat producten langer meegaan en veel schoner worden gemaakt.

Naar: We zorgen ervoor dat Nederland in 2030 klimaatneutraal is. Daarmee houden we ons aan de doelen zoals die gesteld zijn in het Parijsakkoord en het vonnis van de Hoge Raad in de Urgendazaak. We richten ons op een eerlijke energietransitie voor arbeiders in de fossiele sector, waarbij we samen met vakbonden werken aan omscholing en compensatie. Met de energietransitie verkleinen we de inkomensverschillen, in plaats van deze te vergroten.

 

Pagina 24, extra punt:

Voor een land als Nederland is het van belang dat wij ons aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatcrisis, zoals de stijging van de zeespiegel. Hierbij gaan we uit van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 

Pagina 24, extra punt:

De invloed van fossiele bedrijven op het onderwijs moet stoppen. We verbieden reclame voor fossiele brandstoffen en weren vervuilende bedrijven uit het onderwijs. In plaats daarvan zorgen we voor klimaatonderwijs gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zodat scholieren goed voorbereid worden op de toekomst.  

 

Pagina 25, regel 11:

Van: Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. De oorzaken waarom mensen vluchten pakken we aan, onder meer door te stoppen met oneerlijke handel. In lijn met het Vluchtelingenverdrag houden we vast aan het verschil tussen vluchtelingen en migranten. We bieden hulp overal waar dat nodig is en zorgen dat mensen goed worden opgevangen, in de regio en in ons land. Mensen die niet veilig in de regio terecht kunnen verdelen we over de EU-lidstaten.

Naar: Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. De oorzaken waarom mensen vluchten pakken we aan, onder meer door te stoppen met oneerlijke handel. Het gekunstelde verschil tussen migranten en vluchtelingen laten we los, voor vrije migratie van iedereen binnen en buiten de EU, wij zijn tegen Fort Europa. We bieden hulp overal waar dat nodig is en zorgen dat mensen goed worden opgevangen waar zij opgevangen willen worden, in de regio en in Europa.

 

Pagina 26, regel 1:

Van: Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we uitzendbureaus en voeren we (tijdelijke) werkvergunningen in. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas. We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken. Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.

Naar: Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we uitzendbureaus en bieden we arbeidsmigranten na 6 maanden volledige burgerschapsrechten met alle bijbehorende rechten aan. De positie van de vakbeweging proberen we te versterken onder migrantenarbeiders door hen actief te organiseren voor de vakbeweging. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas. We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken. Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.

 

Pagina 27, regel 4:

Van: Na de Tweede Wereldoorlog wilden landen in Europa meer gaan samenwerken, om de economie op te bouwen en een nieuwe oorlog te voorkomen. Dit goede project is gekaapt, vanaf het moment dat de Europese Unie de belangen van bedrijven boven die van burgers stelde en de interne markt belangrijker werd dan de nationale democratie. Daarom willen we een heel ander Europa, een nieuw Europees Verdrag waarin de landen goede afspraken maken over samenwerking, maar waarbij zij hun eigen democratie en zelfstandigheid behouden.

Naar: De Europese Unie is een unie van het kapitalisme. Op dit moment is het geen simpel handelsblok meer, maar ook geen volwaardige staat. De EU zit hierbij vol met tegenstellingen, tussen verschillende kapitalisten en tussen de rijke en armere Europese staten. Ook kent het een grootschalig democratisch tekort.

Ondanks deze problematiek heeft de arbeidersklasse wel degelijk belang bij meer Europese eenheid. Socialisme in een klein land als Nederland zal nooit kunnen functioneren. Enkel op een Europees niveau zullen wij een basis hebben die sterk genoeg is om socialisme te realiseren en de strijd aan te gaan met problematiek als klimaatverandering en ongelijkheid. Een politieke machtsovername van de arbeidersklasse op Europees niveau is dus niet alleen gewenst, maar bittere noodzaak. Onze strijd en ons politiek project is daarom Europees. We moeten niet alleen fundamentele kritiek uiten op de Europese Unie, maar vooral ook de strijd voeren in Europa vóór meer democratische rechten, vóór de bestrijding van sociale problematiek en vóór de rechten van de arbeidersklasse.

 

Pagina 27, regel 47:

Van: De strategie van de permanente oorlog verlaten we. In plaats daarvan willen we een nieuwe inter­nationale veiligheidsstructuur onder leiding van de Verenigde Naties. De NAVO moet niet meer opereren als een agressieve interventiemacht. We willen geen nieuwe onderzeeërs, dat geld investeren we in onderwijzers. De JSF-vloot breiden we niet uit. Nederlandse JSF-vliegtuigen krijgen geen nieuwe kernwapentaak.

Naar: We hervormen de krijgsmacht, in plaats van een gespecialiseerde macht onder volledige staatscontrole democratiseren we deze door verkozen officiers en politieke rechten voor soldaten in te voeren naast universele basale training.

Deze krijgsmacht moet alleen handelen naar het algemeen belang van de arbeidersklasse, imperialistische interventies (ook met de dekmantel van een VN-mandaat) verwerpen wij. Voor een complete ontmanteling van het industrieel-militair complex, nooit meer winst boven mensenlevens. Alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied sturen we weer terug.

 

MOTIE:

De SP zal niet in een coalitie treden als deze geen volwaardig Socialistisch programma kan bewerkstelligen. Syriza in Griekenland heeft bewezen dat zelfs een nagenoeg absolute meerderheid in één land niet genoeg is om te breken met het systeem, laat staan als minderheidspartner in een coalitie met de VVD. Door jezelf aan te bieden als betere manager van het kapitalisme dan de rest verlies je alle geloofwaardigheid als partij die het kapitalisme ooit omver gaat werpen. Regeringsdeelname is alleen zinvol bij daadwerkelijke machtsovername en ter uitvoering van een daadwerkelijk socialistisch programma.

Motivatie:

Lilian Marijnissen heeft bij haar aantreden tot lijsttrekker aangegeven dat ze zelfs de VVD niet uitsluit bij het vormen van een coalitie. Waar in 2017 de boot nog werd afgehouden bij de formatieonderhandelingen – hoewel het uitsluiten van de VVD toen eerder een marketingstunt leek dan een strategische en principiële keuze – wijst alles erop dat de SP voorsorteert op regeringsdeelname. Dit sluit niet aan op onze principes als Socialisten, en moeten we daarom verwerpen.