mei 31, 2021

Kandidaten

Woord vooraf

Op zaterdag 29 mei 2021 vond de 7e bijeenkomst van Marxistisch Forum in de SP plaats. Hier lag een voorstel voor om deelnemers aan Marxistisch Forum te kandideren voor het partijbestuur van de SP. Na discussie is over het volgende voorstel gestemd:

Stemming deelname MF-lijst aan PB-verkiezingen:
De MF-vergadering bijeen op 29 mei 2021 op Zoom ondersteunt het voorstel om te komen met een lijst van kandidaten voor het Partijbestuur op grond van de pijlers van MF. Iedereen die deze pijlers ondersteunt kan zich op MF-basis kandideren. 95% voor, 5% tegen.

Meer informatie over de pijlers van Marxistisch Forum op marxistischforum.nl/onze-oproep/

De deelnemers aan Marxistisch Forum die zich kandidaat stellen doen dit op grond van ondersteuning van individuele leden. Dit omdat we steun van individuele leden belangrijk vinden maar vooral omdat het een politieke kandidaatstelling is voor een democratische SP.

We hebben hierom een formulier online gezet die je kunt gebruiken voor de handtekeningen. Deel deze vooral ook met kameraden!

Kandidaten

Tijs Hardam – kandidaat voorzitter

De partij is in crisis. ROOD is afgestoten, er is sprake van een serieuze politieke en ideologische neergang en de interne cultuur is steeds verstikkender voor meningsverschillen.

In deze context is het van groot belang dat er vanuit de linkerflank van de partij een kandidatuur komt. Dit betekent niet alleen kandidaten voor het algemene bestuur, maar ook voor de belangrijkste functies (algemeen secretaris en voorzitter). Zonder tegenkandidaten komt er opnieuw geen ruimte voor een principieel geluid en dreigt men de hoop in de SP te verliezen.

Als jong lid die zowel een positie heeft in de partij (afdelingsvoorzitter Rotterdam) als een binding met ROOD zie ik mijzelf als een goede kandidaat voor het voorzitterschap. Niet omdat ik de meeste praktische ervaring heb, maar vooral omdat ik samen met andere MF kandidaten een politieke visie kan neerzetten die een alternatief kan bieden aan de huidige partijkoers. Daarin ben ik niet bang voor conflict of debat met kandidaten die hoogstwaarschijnlijk wel de toets van de voordracht gaan doorstaan.

Met deze korte motivatie wil ik mijzelf dan ook aanmelden voor op de gezamenlijke lijst van Marxistisch Forum. Ik onderschrijf alle principes en ben ook eerder betrokken geweest bij MF vergaderingen. Ik reken op jullie vertrouwen als voorzitterskandidaat.

Tijs Hardam

Michel Eggermont – kandidaat algemeen secretaris

Sinds zaterdag 26 september 2020 bestaat het Marxistisch Forum in de SP. Marxistisch Forum werd opgericht als discussieforum binnen de SP na een oproep waarin wij schreven: “De huidige partij toont haar eigen bankroet; een totaal gebrek aan ideeën, motivatie en energie. Het is de taak van alle betrokken SP’ers om de partij van desintegratie te redden. Het Marxistisch Forum zal daarbij niet de zoveelste factie vormen – het is onze taak de etterende en dikwijls achterbakse partijstrijd uit het slop naar een hoger niveau te tillen door alle betrokken personen, organisaties en kliekjes met elkaar in contact te brengen in open debat. Daarom vragen wij, het Communistisch Platform, alle individuen en reeds georganiseerde groepen binnen de SP die zich in willen zetten voor oprechte en principiële marxistische politiek deze oproep te steunen. […] Samen zullen we de strijd voor principes en een vitale, daadkrachtige en waarlijk socialistische partij aangaan en de SP weer een toekomst schenken!” Inmiddels hebben 336 leden zich naar aanleiding van deze oproep aangemeld.

Inmiddels is er enorm veel gebeurd in de partij, royementen van actieve SP-ers en een desastreuze houding van de huidige partijleiding ten opzichte van de jongerenorganisatie ROOD. Dit heeft onze taak, om de partij van desintegratie te redden, alleen nog dringender gemaakt.

In discussiebulletin 7.1 van Marxistisch Forum in de SP deden Gus Ootjers, Tugay Filiz en Bart van Holsteijn een voorstel voor deelname aan de bestuursverkiezingen van de SP vanuit Marxistisch Forum in de SP. Ik steun dit voorstel van harte en wil daarbij aangeven dat de strijd om de leiding in de partij in de eerste plaats een politieke strijd is, niet een sollicitatie bij het bedrijf SP. Deze strijd moeten we dan ook met open vizier aangaan, we moeten openlijk voor onze gezamenlijke standpunten de politieke discussie aan gaan om zo een meerderheid van de SP te winnen voor een partijleiding die een nieuwe koers wil varen.

In dit kader moeten jullie mijn kandidatuur voor algemeen secretaris van de SP zien. Juist door met een lijst van kandidaten te komen, waaronder voorzitter en algemeen secretaris, liefst een volledige lijst van kandidaten die deze nieuwe koers willen belichamen.

Mijn politieke werk binnen de SP kenmerkt zich, naast mijn parlementaire werk in gemeenteraad en provinciale staten, vooral ook op organisatorisch vlak. Geduldig blijven bouwen aan bewonerscomités, actiegroepen, de vakbond en de partij. Geduldig, kritisch en loyaal. Het is ook uit deze loyaliteit dat ik tot mijn kandidatuur kom en algemeen secretaris is daarbij de rol die het best bij mijn profiel past.

Ik heb enorm veel zin om samen met andere kandidaten campagne te gaan voeren voor een nieuwe koers voor de SP en ik hoop dan ook dat jullie mijn kandidatuur vanuit Marxistisch Forum in de SP willen steunen.

Berani Karena Benar!

Janne van den Bosch – kandidaat algemeen bestuurslid

Ik ben sinds ik lid ben van de SP actief voor de partij. Zo begon ik meteen met het opzetten van een ROOD-groep in Nijmegen, waar ik toen contactpersoon van ben geweest, en daarna heb ik een jaar in het landelijke ROOD-bestuur gezeten. Ondertussen werkte ik als bijbaan naast mijn studie en het ROOD-contactpersoonschap/bestuur een tijdje voor de Nijmeegse SP-fractie in de gemeenteraad. Toen ik naar Utrecht verhuisde ben ik daar actief geworden voor de ROOD-groep en de afdeling en schoof ik meteen aan bij het afdelingsbestuur, waar ik nu sinds vorig jaar officieel verkozen deel van uitmaak.

Ik denk dat ik op grond van deze verschillende actieve rollen binnen de partij in verschillende steden, en op landelijk gebied, een goede toevoeging kan zijn voor het partijbestuur.

Ik vind het belangrijk om mezelf te kandideren omdat ik democratie en transparantie voorsta. Het is voor een Socialistische Partij noodzakelijk om de partij op te bouwen op democratische wijze en op transparante wijze. Hoe meer en hoe makkelijker mensen inspraak hebben, hoe meer stappen we kunnen zetten in het betrekken van mensen buiten de partij. Het is van groot belang om goed te luisteren naar onze leden en al wat zij in te brengen hebben qua ervaring, kennis en enthousiasme.

Op dit moment mist een authentiek marxistisch geluid in de partij, en ik vind dat we dat terug moeten brengen. Alleen op basis van een ideologisch marxistisch programma kan de SP de massapartij worden die het wil en moet zijn.

Ik committeer me aan het platform dat we met MF afspreken

Janne van den Bosch

Tugay Filiz – kandidaat algemeen bestuurslid

Mijn naam is Tugay Filiz en ik stel mijzelf kandidaat omdat ik het belangrijk vind dat wij als marxisten met een volledige kandidatenlijst mee kunnen doen met de komende verkiezingen. Het is belangrijk dat we als marxisten het niet alleen bij woorden houden bij ons politieke werk, maar dat we ook daden stellen. Dat we laten zien dat wij een alternatief kunnen vormen als politieke leiding, dat een daadwerkelijk marxistische SP mogelijk is. De afgelopen periode is de SP in een organisatorische en ideologische crisis gestort. Juist in deze crisistijd in de partij is het belangrijk dat marxisten een politiek alternatief voordragen. Het podium dat een serieuze kandidatenlijst ons biedt om marxistische politiek te verspreiden is te groot om enkel over te laten aan sociaal democraten en parlementaristen. Het is tijd voor een SP gebaseerd op democratie, internationalisme, sociale revolutie en de onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse.

Zelf heb ik diverse SP-ervaring, ik ben nu ruim 4 jaar actief lid, heb een ROOD-groep opgericht in Vlaardingen waar ik ook contactpersoon van was, heb jaren in het afdelingsbestuur in Vlaardingen gezeten en ben nu kaderlid in Rotterdam. Verder heb ik ook ervaring met het leiden van actie trajecten, andere vormen van activisme en ander praktisch politiek werk. Ik sta sterk in mijn schoenen en zal mijn mannetje staan voor onze marxistische principes.

Tugay Filiz

Foppe de Haan – kandidaat algemeen bestuurslid

Ik wil mij graag via MF kandideren voor de functie van algemeen bestuurslid. Ik heb mij twee jaar terug ook kandidaat gesteld, zij het toen met een vrij vaag idee van wat ik als bestuurslid zou kunnen doen, ook omdat ik op dat moment eigenlijk nog geen andere marxisten kende.

Dat is sindsdien ten goede veranderd, o.a. dankzij Marxistisch Forum, helaas wel mede vanwege de royementen van een aantal partijgenoten. En omdat ik me erg zorgen maak over de recente ontwikkelen, en het bredere gebrek aan besef er een probleem is, en wat we moeten doen om de leegloop van georganiseerd links en de verrechtsing van Nederland te keren.

Ik heb het afgelopen jaar het nodige gezien en geleerd over wat er anders moet en beter kan, en wil me daar graag voor inzetten, op een platform dat we hier samen vaststellen. Ik heb de nodige ervaring met bestuurswerk, als afdelingsvoorzitter en in mijn functie als bestuurslid van de nederlandse vereniging voor veganisme, en heb ook voldoende tijd om mijn bestuurswerk goed te kunnen vervullen, en bij te dragen aan een SP die Marxisten verwelkomt, en die weer fundamentele kritiek geeft op de kapitalistische wereldorde.

Foppe de Haan

Lotte van der Horst – kandidaat algemeen bestuurslid

Ik ben erg enthousiast over het idee om meerdere marxistische kameraden, zelfs hopelijk een heel bestuur, verkiesbaar te stellen tijdens komende bestuursverkiezing. Het is een belangrijk podium en biedt mogelijkheden om alle partijleden te laten weten wat wij willen en wat wij essentieel vinden voor de partij.

Wat mij betreft zijn de 4 pijlers van Marxistisch Forum hier een uitstekende basis voor. Wel zou ik het graag iets meer toelichten. Meer democratie en transparantie betekent ook het tegengaan van micromanagement van afdelingen, kritische leden en commissies. Het betekend vertrouwen in de leden dat zij zelf kunnen kijken wat goed werkt in hun afdeling. Om te organiseren van onderop hoeven wij geen orders te krijgen van bovenaf, maar kunnen wij onszelf daadwerkelijk organiseren en afdelingsoverstijgend overleggen over raakvlakken binnen afdelingen.

Ik denk dat ik een geschikte kandidaat ben om op het platform van MF verkiesbaar te staan. De afgelopen 6 jaar heb ik mij op verschillende plekken in de arbeidersbeweging ingezet. Ik ben actief geweest in de vakbeweging, in verschillende SP afdelingen (Utrecht en Rotterdam), bij Niet In Mijn Naam en binnen ROOD. Hierin heb ik altijd laten zien dat ik geen sektarische houding heb ten opzichte van (andere) sociale bewegingen. Samenwerken betekend wat mij betreft dat wij andere bewegingen versterken in plaats van enkel kijken naar wat goed is voor de SP. Wat goed is voor de arbeidersbeweging is uiteindelijk goed voor ons doel, ook als de SP er tijdelijk zelf minder “profijt” van heeft.

Het zijn lastige jaren geweest voor de SP en het gaan ongetwijfeld lastige jaren worden, maar ik zet graag de strijd voort voor een socialistische, onafhankelijke, democratische en internationalistische SP. Met jullie vertrouwen doe ik dat ook graag als (kandidaat) lid van het partijbestuur.

Lotte van der Hors

Bram Jumelet – kandidaat algemeen bestuurslid

Ik ben Bram Jumelet en woon in Oosterhout. In het dagelijks leven ben ik op het moment montagemedewerker, hierbij monteer ik elektriciteitskasten en dakluiken. Het grootste deel van mijn werkzame leven werkte ik in de metaal.

Sinds een tijdje ben ik in Breda actief voor de SP en proberen we een werkgroep op te zetten voor Oosterhout. In Breda sluit ik ook aan in het afdelingsbestuur. Voor ik actief werd in de SP, ben ik lange tijd actief geweest in de NCPN waar ik ook voorzitter was van de lokale jongeren afdeling. Hier heb ik veel ervaring opgedaan zowel in positieve als in negatieve zin.

Hoewel ik nu erg kritisch ben op de NCPN, denk ik wel dat die ervaring bijdraagt aan mijn kandidatuur voor het partijbestuur namens Marxistisch Forum. Ik heb een hele andere ervaring en daardoor ook een andere kijk op de SP, zo ben erg kritisch op de stalinistische tendensen van de SP, juist ook omdat ik er vrij lang in heb geloofd binnen de NCPN. Je ziet veel raakvlakken die veel SP’ers liever zouden ontkennen. Ook heb ik ervaring opgedaan in het mede opzetten van de Kameraadschappij, en ben ik er momenteel actief voor het secretariaat aldaar.

Politiek inhoudelijk sta ik achter de pijlers van het Marxistisch Forum en zou ik ook graag op zo’n platform verkiesbaar staan. Het lijkt mij goed om samen de strijd aan te gaan tegen de politieke verslapping en bureaucratische tendensen van de SP. Wanneer wij een democratische samenleving willen bereiken zullen wij eerst moeten leren dit zelf – als partij – op een goede manier vorm te geven. Ook denk ik dat het proberen uit te sluiten van een groot deel van de SP, namelijk linkse Socialisten een schot in de eigen voet is. Als partij verliezen we al jaren leden, en al jaren boeken we in op stemresultaten. Hier moet een kritisch dialoog over gevoerd kunnen worden, waarbij we ook kijken hoe we onze partij kunnen herbronnen en we kritisch kijken naar de strategieën en tactieken die we gebruiken. Mijn kandidatuur is daarmee een uitnodiging tot kritisch dialoog en discussie, en ik hoop dan ook dat ik dit hiermee kan bereiken.

Bram Jumelet

Agata Troost – kandidaat algemeen bestuurslid

Mijn naam is Agata Troost, ik ben 27 jaar oud, werkzaam als PhD onderzoeker bij TU Delft en sinds 2015 lid van de SP. Alhoewel ik al sinds mijn 17e actief ben bij linkse bewegingen, is de SP mijn eerste partij en de eerste organisatie waar ik discipline en gestructureerd activisme heb geleerd. Dankzij de SP heb ik veel geweldige kameraden ontmoet, Nederlandse taal en cultuur ontdekt (ik ben geboren en opgevoed in Warschau), maar vooral met mijn eigen ogen gezien hoe gezamenlijke actie van gewone mensen verandering kan brengen. Als ROOD lid heb ik aan de succesvolle campagnes tegen minimumjeugdloon en flexwerk deelgenomen; als lid van de afdeling heb ik voor inspirerende initiatieven zoals het Nationaal Zorgfonds en onze lokale acties met honderden Utrechters gesproken. Daarnaast heb ik ook zelf acties geleid en evenementen georganiseerd als (officieel sinds 2017) algemeen bestuurslid van afdeling Utrecht. In 2018 heb ik ook als kandidaat raadslid aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen, ook een tijd als vrijwilliger fractiemedewerker meegedraaid; uiteindelijk bleek de gemeenteraad niet de meest inspirerende plek voor mij, maar dankzij die ervaringen heb ik nu meer begrip van de dagelijkse realiteit van parlementaire democratie.

Ik heb dus veel redenen om bij de SP actief te zijn en mijn best te doen om haar te steunen. Ik ben ook blij met mijn functie als bestuurslid in Utrecht en zou daarmee graag doorgaan. Maar er komt nu een moment voor mij om nog meer te doen.

Het is geen geheim dat onze partij zich nu in een moeilijke situatie bevindt. In zekere mate is dat een weerspiegeling van een grotere existentiële crisis van het internationale links. Het is duidelijk dat kapitalisme, brutaal in zijn onvermijdelijke neoliberale vorm, heeft gefaald. We kunnen of de aankomende klimaatcatastrofen, bezuinigingen, oorlogen en pandemieën accepteren – of de strijd aangaan door een duidelijk antikapitalistische, socialistische visie naar buiten te brengen. De huidige leiding van de partij doet precies het tegenovergestelde door kritische, door marxisme geïnspireerde leden te royeren en ideologische tegenstemmen, waaronder die van jongeren van ROOD, tot zwijgen te brengen.

Als partij bestuurslid wil ik me inzetten voor een open discussiecultuur, maar ook tot een politieke koers gebaseerd op een marxistisch wereldbeeld, internationalisme en het opbouwen van partijbeweging. Met het laatste bedoel ik vooral dat de SP een brede partij moet worden die een aanknoppunt is voor verschillende organisaties en meer specifieke campagnes van de arbeidersklasse. Van de uitdagingen in de komende jaren vind ik, naast kapitalisme zelf, klimaatverandering het meest belangrijk. Door een effectieve strijd tegen de klimaatverandering zullen we volgens mij onvermiddelijk tot een bosting met het kapitalistisch systeem komen. Ik ben wel bereid om dit en andere van mijn standpunten te bespreken met andersdenkende partijleden.

Voor al die redenen stel ik me kandidaat samen met andere kameraden actief bij het Marxistisch Forum. Ik hoop dat we dankzij de steun van gelijkdenkende partijgenoten de Socialistische Partij tot een aantrekkelijke en krachtige antikapitalistische partij van de 21e eeuw kunnen maken.

Agata Troost

Nick Wasilopoulos – kandidaat algemeen bestuurslid

Mijn naam is Nick Wasilopoulos, ik ben 23 jaar oud, kom uit Nijmegen en ik zou me graag kandideren voor de functie van algemeen bestuurslid van de SP. In november ben ik opgestapt uit mijn functie als afdelingsvoorzitter van SP Nijmegen. De belangrijkste redenen voor mijn opstappen waren de ontwikkelingen rond de heksenjacht en het chronische tekort aan democratie binnen de partij en specifiek binnen mijn afdeling. Dit zijn dan ook, in combinatie met de koers van het partijbestuur richting een breuk met ROOD, mijn grootste overwegingen om me aan te melden voor het algemeen bestuur. Als ik verkozen zou worden als bestuurslid zou ik o.a. strijden voor:

● Een democratischere partij met recht op factievorming;
● het stopzetten van de heksenjacht en het terugdraaien van de royementen;
● verzoening zoeken met ROOD.

Nick Wasilopoulos

Patrick Zoomermeijer – kandidaat algemeen bestuurslid

Ik ben Patrick Zoomermeijer, 50 jaar oud en sinds mijn vroege tienerjaren overtuigd socialist, marxist. Mijn motto is: strijd, solidariteit en socialisme. Ik neem geen blad voor de mond en voel mij aangesproken door deze uitspraak van de Ierse socialist Jim Larkin: “The great appear great because we are on our knees. Let us rise!”

Na eerst actief geweest te zijn geworden bij de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) en daarna bij Offensief, sloot ik mij in 1998 bij de SP aan, toen nog met Handvest 2000 als beginselprogramma, dat ik samen met anderen fel heb verdedigd op congressen en conferenties. Nu ben ik alweer 10 jaar fractievoorzitter voor de SP in Zaanstad en van 2015 tot 2018 was ik reeds algemeen bestuurslid in het Partijbestuur. Dat was nog met Ron Meyer en Emile Roemer.

Mijn voornemens voor als ik weer in het Partijbestuur gekozen wordt zijn in hoofdlijnen nog steeds dezelfde als in 2015, omdat de opgaven niet fundamenteel zijn veranderd:

Als algemeen partijbestuurslid wil ik mijn bijdrage leveren aan de politieke leiding van de partij. Voor mij gaat leiding geven in de eerste instantie om idealen en het aanscherpen van ideeën door daarover met elkaar in discussie te gaan. Deze idealen en ideeën staan nooit los van de praktijk, dus niet los van onze acties, los van ons raadswerk of los van de straat. Maar de ideeën, gebaseerd op de jarenlange ervaringen van acties in het heden en strijd in het verleden, heden en elders in de wereld, zijn de basis.

Een dringende taak is ideologische verdieping. Want we zijn de laatste jaren geconfronteerd met een aantal vragen en dilemma’s. Wat maakt de SP socialistisch en niet sociaal-democratisch? Hoe kunnen we nieuwe groepen aan ons binden? Waarom hebben we electoraal niet geprofiteerd van de teloorgang van de PvdA? Hoe ontwikkelen we meer kader? Onder welke voorwaarden is regeringsdeelname een reële optie? Moeten we dat wel willen?

Het partijbestuur is de plek om het voortouw te nemen in het proberen te beantwoorden van deze vragen en zo de partij ideologisch verder te versterken. En om die discussie in alle lagen van de partij mogelijk te maken, en niet over te laten aan een ‘groepje wijzen’. Zodat we niet vergeten waarvoor de SP ooit was opgericht: niet met besturen als doel, maar als middel. Niet om de scherpe kantjes van het kapitalisme af te halen, maar voor echte sociale verandering. Het gaat ons om een andere maatschappij, voor en door de meerderheid: dat is socialisme!

Ik hoop met mijn ervaring en ideeën een pittige, nodige en opbouwende bijdrage aan het Partijbestuur te mogen leveren.

Patrick Zoomermeijer